Przejdź do treści

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratora danych osobowych niniejszym informuje:

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie yellow-monster.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych jest YELLOW MONSTER Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezie, ul. Szlachecka 92, 32-080 Brzezie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799410, NIP: 679-315-06-30, REGON 367414830, email: biuro@yellow-monster.pl, tel. kontaktowy: +48 732 60 50 520, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (zwana dalej jako „Administrator”).  
 3. Użytkownik Witryny internetowej kontaktując się z Administratorem (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontraktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej) – przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, lub nazwę firmy i dane osoby kontaktowej, adres email, nr telefonu, ewentualnie adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  • przesłanie darmowej wyceny – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przygotowania i przekazania użytkownikowi wyceny usług wykonanej w oparciu o uzyskane od użytkownika informacje. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) (zwane dalej jako „Rozporządzenie RODO”),
  • kontakt użytkownika Witryny internetowej z Administratorem – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej, użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
 5. Dane osobowe użytkownika Witryny internetowej nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Witryny internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Witryna internetowa korzysta z wtyczki Google Analytics – to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na Witrynie internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, profilowania i marketingu własnego Administratora. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W każdej chwili użytkownik Witryny internetowej może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.
 8. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z niej przez użytkownika, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 9. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Witryny internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Witrynie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie.
 10. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Witryny internetowej. Pliki „cookies“ są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.
 11. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora (np. serwisu społecznościowego Facebook, Linkedin), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 12. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.
 13. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 14. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku Witryny internetowej jakie posiada Administrator – użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem mailowo na adres: biuro@yellow-monster.pl